MBT กิจกรรมส่งเสริมและช่วยเหลือชุมชน

5/01/2024

วันที่ 5 มกราคม 2567 ผู้บริหารและพนักงาน MBT ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม และมอบความรู้ การทำแปลงผักเกษตรอินทรี ให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม ศรีราชา ได้สอนการผสมปุ๋ยและการหยอดเมล็ด ลงแปลงผักทาง MBT ได้จัดทำแปลงผักและมอบให้น้องๆจำนวน 4 แปลง เพื่อให้น้องๆสามารถปลูกผักกินเอง และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ขอขอบคุณ คณะครู อาจาร์ย โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรมมา ณ ที่นี้ด้วย

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

af72d966
ea4b1936
b61457fa
9d59996c
eb26c281
415fa7f0