อบรมสินค้า โดย Innocon

20 มิ.ย. 2563

บริษัทฯได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของสินค้าโดย บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากร พนักงานขาย และทีมวิศวกร ได้มีความรู้ ความเข้าใจในสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยจัดอบรมสินค้า แผ่นใส สกรู วิธีการติดตั้งที่ถูกต้อง การใช้งานเครื่องมือ และปัญหาที่อาจจะส่งผลจากการติดตั้ง ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณวิทยากร และ บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย