กิจกรรมรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์

08 เมษายน 2562

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2562 จัดพิธีรดน้ำดำหัวและการละเล่นขึ้นเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่มีมาช้านาน