สัมมนาเชิงปฎิบัติการ

21 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ในหัวเรื่อง "การส่งเสริมพัฒนาผลิตภาพควบคู่กับการสร้างสุขภาวะองค์กร" และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภาพและสุขภาวะองค์กร ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสหกรรม ภาคที่ 9


production
production
production
production
production
production