รับรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด

05 กันยายน 2561

ในวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ตามที่กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ดำเนินโครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประกอบธุรกิจและเชิดชูเกียรติที่มีการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล และได้ประกาศให้บริษัท เมทัล บิวล์ดิง (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด ปี2561


production
production
production
production
production
production